Türk Eximbank’tan alınan bir yazıda, Serbest Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzel kişi kullanıcılarının, başka ülkelere yapacakları satışların artırılması ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “ Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ’in (İhracat 2009/5) 11.04.2009 tarihli, 27197 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmektedir. Yazıda, anılan Tebliğ hükümlerine istinaden; Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde satış bağlantılı üretim yapan üretici firmaların (nihai üretici) ve/veya ürettiği malı satma vasfını haiz üretici-satıcı firmaların, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli malların, Türkiye dışında başka ülkelere kesin olarak satışı taahhüdü karşılığında Sevk Öncesi İhracat Kredisi, İhracata Hazırlık Kredisi, Gemi inşa ve İhracatı Finansman Programı, İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) programlarından yararlanabileceği ve söz konusu Uygulama Esaslarına, Bankalarının www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, Serbest Bölgeler’de faaliyet gösteren kullanıcıların Türkiye hariç başka ülkelere yapacakları satışlarının desteklenmesi amacına yönelik olarak Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi kullandırılabilmesini teminen, kredi programının kuralları, şartları ve takip usullerini belirleyen Uygulama Esaslarının ve söz konusu Uygulama Esasları ekinde yer alan Serbest Bölgeler Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi Aracı Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesi’nin Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi limitleri kapsamında değerlendirilmek kaydıyla, aracı bankalarca imzalanıp Türk Eximbank’a gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bilgilerinize sunulur.


 
Copyright © 2005 DENSER Tasarım ve Uygulama : TÜRKOM