3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı: 01/09/2010

           1. Giriş
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmış olup, Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çeşitli ibareler ve örneklerin iptali için açılan dava hakkında Danıştay tarafından verilen karara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
            2. Konu İle İlgili Mevzuat ve Yargı Kararları
Anılan Genel Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çeşitli ibareler ve örneklerin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava sonucunda Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından 08.10.2009 tarihli ve Esas No:2009/5196 sayılı karar ile söz konusu Genel Tebliğin "İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi" başlıklı 5 inci bölümünde yer alan "213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır." şeklindeki açıklama hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bu karara yapılan itiraz ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2009 tarih ve YD İtiraz No:2009/59 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Bu karar üzerine, davanın esasına ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenlemenin uygulanmasında, yukarıda açıklanan yürütmeyi durdurma kararının dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği hususu Başkanlığımızca yayımlanan 1 Sıra Numaralı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri ile duyurulmuştu.
Danıştay Dördüncü Dairesi davanın esasına ilişkin olarak, 07.04.2010 tarihli ve E:2009/3570 - K:2010/1900 sayılı kararı ile söz konusu Genel Tebliğin "İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi" başlıklı 5 inci bölümünde yer alan ‘213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır.' şeklindeki açıklamanın iptaline karar vermiştir.
Buna göre, anılan düzenlemeye ilişkin olarak uygulamada, yukarıda açıklanan iptal kararı dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.
Duyurulur.

Mehmet KİLCİ       
Gelir İdaresi Başkanı


 
Copyright © 2005 DENSER Tasarım ve Uygulama : TÜRKOM